ยินดีต้อนรับสู่ฐานข้อมูลจดหมายเหตุมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

      ฐานข้อมูลจดหมายเหตุมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์จัดทำขึ้นเพื่อ เป็นแหล่งสารสนเทศทางด้านประวัติศาสตร์ของมหาวิทยาลัย สงขลานครินทร์ในหัวแง่มุมต่างๆ ทั้งที่อยู่ในรูปของเอกสาร ภาพถ่าย เสียงและมัลติมีเดีย ที่ให้ผู้ใช้ สามารถสืบค้นได้โดยผ่านระบบเครือข่าย เพื่อประโยชน์ทางด้าน การศึกษาสะท้อนถึงที่มาและ คุณค่า วัฒนธรรมองค์กร อีกทั้งเป็นการเสริมสร้างความเข้าใจอันดีระหว่างผู้คนต่างวัฒนธรรม โดยใช้วิธีการรวบรวมข้อมูลจากเอกสารประเภทต่างๆ ทั้งหนังสือ รายงานการวิจัย รายงานประจำปี วารสาร หนังสืออนุสรณ์และหนังสือ ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร เว็บไซต์ รวมทั้งการขอความอนุเคราะห์ จากบุคคลและหน่วยงาน ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย

เกี่ยวกับฐานข้อมูล

      ฐานข้อมูลจดหมายเหตุจังหวัดปัตตานี คือ คลังข้อมูลด้านต่าง ๆ ของจังหวัดปัตตานีที่ถูกรวบรวมไว้อย่างเป็นหมวดหมู่

พัฒนาและดูแลโดย

กลุ่มงานพัฒนาระบบสารสนเทศและเทคโนโลยีสารสนเทศ
หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้ สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
โทร. 073 313928-45 ต่อ 1438 อีเมล. kamonthip.i@psu.ac.th

ร่วมแชร์ความทรงจำดี ๆ ในรั้ว ม.อ.ปัตตานี

ขอเชิญนักศึกษา ศิษย์เก่า และบุคลากรเข้าร่วมแชร์ความทรงจำกับมหาวิทยาลัย

ส่งความทรงจำ